Den Gamle grænse set på postkort

Toldsted i Klåby. Til venstre ses den tyske tolder med familie. De tre danske gendarmer er fra venstre Søren Hansen Madsen, J. Petersen og Olaf Krag Nielsen. Toldofficianten ved vognen er Anders Hans Andersen. Kort fra omkring 1908.
Grænseovergangen ved Vedsted/Hvidding. I forgrunden den tyske og i baggrunden den danske toldbygning. I grænseskellet står toldofficiant S.J. Mortensen med børn samt gendarmerne Lars Peter Hansen Damgård og Poul Jørgen Jørgensen. Kort fra omkring 1907.
Toldbygning ved Hvidding/Vedsted. Bygningen kan ses den dag i dag, hvor den er en del af Amtssygehuset ved Ribe. Kort fra omkring 1920.
Den danske del af den meget lange station i Vedsted. Foran toget, der er kommet sydfra, er stationens personale opstillet. Kort fra omkring 1905.
Billede fra Vedsted station. Det fremgår tydeligt, hvorledes de forskellige civiletater var uniformeret i tiden op til Første Verdenskrig. Til venstre ses jernbanepersonalet og til højre en toldofficiant, en postassistent og bag denne en gendarm. Fotografisk kort omkring 1914.